Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő neve, elérhetősége: 

Cég neve: Praxis Dr. Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cég-nyilvántartási szám: 08 09 027691
Adószám: 25439867-1-08
Székhely: 9400 Sopron, Okai utca 22.
Levelezési cím: 9400 Sopron, Okai utca 22.
Elektronikus elérhetőség: info@soprondental.com

Az adatkezeléssel érintettek köre:

Az adatkezeléssel kizárólag azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek érintettek, akik vagy amelyek a honlap vagy az általuk kitöltött megrendelőlap igénybevételével megrendelőként/érdeklődőként önkéntesen adatot szolgáltatnak.

3. A kezelt adatok köre:

Név, cím, email cím, telefonszám anamnézis illetve ellátás során rögzített egészségügyi adatok.

4. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a kapcsolat felvétele esetén az adatkezelő és az adatkezeléssel érintett közötti ügyfélkapcsolat egyszerűsítése.

5. Az adatkezelés ideje:

Az adatkezelés addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri.

A szolgáltatás igénybevétele folyamán készült számla az ügyfél által a regisztráció során megadott és rögzített adatokkal a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra tárolásra kerül.

6. Az adatkezelés módja:

Az adatkezelő az adatokat kereskedelmi és egyéb céllal harmadik személy részére nem továbbítja, nem adja tovább.
Ezen korlátozás nem vonatkozik a törvény által kötelezővé tett adattovábbításra.

7. Az adatkezeléssel érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel érintett:

  • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
  • kérheti személyes adatainak törlését,
  • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  • jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a Törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

Az adatkezeléssel érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást, melyre évente egyszer ingyenesen, azon felüli esetekben pedig 1200.-Ft költségtérítés ellenében kerülhet sor.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha:

  • kezelése jogellenes,
  • az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri,
  • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
  • az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
  • a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezeléssel érintett a Törvény 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatkezeléssel érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat a Törvény 22.§-ában meghatározottak szerint. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36(1)391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


to top

Fel